Договір про надання освітніх послуг

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті https://musiquedelangue.com є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Визначення понять

Сертифікат – звіт ВИКОНАВЦЯ, який видається ЗАМОВНИКОВІ за результатами наданих послуг.
Навчальний курс – форма надання ВИКОНАВЦЕМ навчальних послуг в певній галузі ЗАМОВНИКУ.
Програма – погоджений Сторонами порядок та об’єм надання навчальних послуг, які надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ.

1. Предмет договору

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

1.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати ЗАМОВНИКУ навчальні послуги (надалі – послуги) з певного навчального курсу та конкретної навчальної програми, вказаних на веб-сайті Виконавця hthttps://musiquedelangue.com Даний перелік послуг не є вичерпним та може бути уточнений сторонами.

1.4. ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити їх вартість на умовах цього Договору.

2. Вартість послуг та порядок розрахунків

2.1. Загальна вартість послуг для кожного конкретного курсу вказується на сайті Виконавця https://musiquedelangue.com

2.2. ЗАМОВНИК здійснює оплату оплату освітніх послуг на умовах 100% передоплати, якщо інше не узгоджено сторонами

2.3. Розрахунки за послуги здійснюються ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.

3. Порядок та терміни надання послуг

3.1. Послуги надаються шляхом безпосереднього навчання в аудиторіях/онлайн кімнатах, наданих ВИКОНАВЦЕМ, сертифікованими партнерами ВИКОНАВЦЯ згідно встановленого ВИКОНАВЦЕМ розкладу протягом часу, що вказаний у кожній конкретній Програмі.

3.2. Початок надання послуг попередньо узгоджується Сторонами.

3.3. Приймання наданих послуг оформлюється шляхом підписання Сторонами відповідних актів здачі-прийняття наданих послуг.

3.4. Якщо ЗАМОВНИК не підписав акт здачі-прийняття наданих послуг протягом 7 (сім) робочих днів з дати передачі йому цього документу ВИКОНАВЦЕМ, або не надав письмову мотивовану відмову від підписання, то послуги вважаються прийнятими згідно з актом здачі-прийняття наданих послуг, який підписаний ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку.

4. Обов’язки сторін

4.1. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:

4.1.1. Надати послуги якісно та в повному обсязі.

4.1.2. Надавати послуги, залучивши кваліфікованих інструкторів.

4.1.3. Надати ЗАМОВНИКУ навчальні послуги в обсязі, встановленому для відповідної програми/курсу.

4.2. Обов’язки ЗАМОВНИКА:

4.2.1. Забезпечити явку для отримання послуг. 4.2.2. Своєчасно оплатити послуги.

4.3. ЗАМОВНИК гарантує, що матеріали та доступ до електроних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність ВИКОНАВЦЯ, не будуть надаватися/передаватись будь-яким третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.

4.5. Кожна з Сторін зобов’язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

6. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

6.2. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за договором
внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десять) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.

6.3. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.

6.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови ЗАМОВНИКА від плати за павчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови ВИКОНАВЦЯ від надання навчальних послуг відповідно до проведеної ЗАМОВНИКОМ оплати.

6.5. У разі, коли дія форс-мажорних обставин триває більше 60 днів, кожна із Сторін має право поставити питання про розірвання цього Договору.

7. Права інтелектуальної власності

7.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:
– усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом.
– на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору ВИКОНАВЦЕМ, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать ФОП Шурова О.І.

7.2. ЗАМОВНИК має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у ВИКОНАВЦЯ. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача ВИКОНАВЦЕМ будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

8. Строк дії Договору

8.1. Договір набуває чинності з моменту оплати Замовником конкретного курсу та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

8.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку:
– невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх обов’язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати, передбачених в п. 2.2 цього Договору;
– порушення ЗАМОВНИКОМ правил внутрішнього розпорядку ВИКОНАВЦЯ;
– неявки ЗАМОВНИКОМ для отримання послуг, передбачених цим Договором;
– порушення морально-етичних норм під час надання послуг ВИКОНАВЦЕМ;
– відмови ЗАМОВНИКА отримувати послуги.
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені ЗАМОВНИКОМ платежі за цим Договором не повертаються.

8.3. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням Господарського Суду.

9. Заключні положення

9.1. Підписанням цього Договору ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЕВІ право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Договорі, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази слухачів (студентів) «Musique de langue».

9.2. Даним Договором ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє ЗАМОВНИКА, що ФОП Шурова О.І., яке має виключні майнові права на навчальні програми/курси «Musique de langue».

9.3. За взаємною згодою Сторони можуть внести в цей Договір необхідні доповнення або зміни, що будуть мати чинність після підписання уповноваженими представниками Сторін.

9.4. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.

9.5. Сторони негайно повідомляють один одному про зміну своїх юридичних адрес, місце розташування та інших реквізитів.

10. Реквізити Виконавця

ФОП Шурова О.І.

Залишайте заявку, щоб отримати всю детальну інформацію
Новий набір на курси А1 та А2 стартує вже незабаром. Залишайте свою заявку, щоб першими отримати всю детальну інформацію!

    Який курс вас цікавить?
    A1A2
    Надсилаючи дану форму, ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших даних.